Основно училище "Христо Ботев", с. Левка
Благодарност към арх.Анастас Карчев-кмет на Община Свиленград

Благодарност към арх.Анастас Карчев-кмет на Община Свиленград

16.09.2020

Благодарност от учители и ученици в ОУ"Христо Ботев" с.Левка към арх.Анастас Карчев-кмет на Община Свиленград, във връзка с получения поздравителен адрес и книжки по повод откриването на новата 2020/2021 учебна година.

ОБЯВА Образователен медиатор за учебната 2020/2021

10.09.2020

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ"Христо Ботев" с.Левка обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за...

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа.

01.09.2020

В изпълнение на ангажимантите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка публикуваме: -линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на...

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка