Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Защита на личните данни

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ОУ "Христо Ботев", с. Левка осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR) - Христина Михайлова Шидерова, ЗД по УД

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка