Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

През учебната 2021/2022 г. в училището са сформирани 3 групи по Дейност 2 за обучение на ученици, с ръководител Дончо Дойчев.

През учебната 2022/2023 г. в училището са сформирани 2 групи по Дейност 2 за обучение на ученици и по 1 група по Дейност 3 и Дейност 4, с ръководител Дончо Дойчев.


През учебната 2023/2024 г. в училището са сформирани 2 групи по Дейност 2 за обучение на ученици и по 1 група по Дейност 3 и Дейност 4, с ръководител Дончо Дойчев. Сформирана е 1 група с 5 ученици от начален етап по Дейност 5. 

От месец юли 2023 г. дейностите по проект АПСПО - групи за обучителни затруднения се прехвърлят по проект REACT.

Получената финансова подкрепа от ОУ "Христо Ботев", с. Левка е в размер на 6227.13 лв.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка