Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проекти

Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                               ***

Национална програма "Без свободен час", модул: "Без свободен час в училище"- заместване на отсъстващи учители в училищата.

                                                                               ***

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                               ***

Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

                                                                               ***

Спортен проект по ПМС № 129

                                                                               ***

Проект "Модернизация на материалната база в училище", модул: "Подобряване на училищната среда"

                                                                               ***

Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам - 2015" на МОСВ и ПУДООС 

                                                                               ***

Проект "Плетеница от етноси", финансираща институция ЦОИДУЕМ

                                                                               ***

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                *************************

 

Проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран  от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

                                                               ************************

Проект  BG05М2ОР001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения-базови и за напреднали, включително и комвпютърно моделиране/кодиране)

 

                                                                  ***************************

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образовение за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

                                                                  ****************************

 

 Проект BG05M2OP001-3.006-0002-C01 „Равен шанс за всички“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът има за цел да подобри достъпа до качествено образование и да повиши броя на успешно интегрираните чрез включване в образователни дейности на ученици от маргинализирани групи/включително роми/.

Дейностите, които са заложени са свързани с намаляване на броя на отпадащите и преждевременно напусналите училище; подпомагане на децата от маргинализираните общности да постигнат пълноценна социализация и творческа реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и засилване на желанието и мотивацията на учениците да участват в образователния процес, преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различия; провокиране и създаване на траен интерес към опознаване и съхраняване и развиване на културната си идентичност на учениците от маргинализираните групи.

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка