Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проект "Подкрепа за успех"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПИТЕ, СФОРМИРАНИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 1. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/подкрепа -1.docx

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 2. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/подкрепа-2.docx

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 3. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/подкрепа-3.docx

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 4. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/подкрепа-4.docx

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 5. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/! подкрепа-5.docx

ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА - 6. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/! подкрепа-6.docx

ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 7. КЛАС

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/подкрепа - 7.docx

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка