Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Административни услуги

На основание Приложение № 4 към Решение №704/05.10.2018 година на Министерския съвет ОУ "Христо Ботев", село Левка предоставя следните административни услуги:


1.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

2.Преместване на ученици в държавни и общински училища.

3.Приемане на деца в І клас

4.Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

5.Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас

6.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училища на чужда държава

7.Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образованието - удостоверения и свидетелства


Информация за всяка административна услуга и образец на заявленията може да намерите във файловете по - долу.

 

ДОКУМЕНТИ:


Удостоверение за завършена ПГ

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Инфо 136 - детска градина-2.docx

 

Приемане и преместване на ученици

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Инфо 138 - приемане и преместване.docx

 

Удостоверение за валидиране на компетентностите 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Инфо 143 - валидиране и заявление.docx

 

Заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училища на чужда държава

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас.docx

 

Дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образованието

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Инфо 153 - дубликати и заявление.docx

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка