Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Годишен план План-програма за действие 2021г. за безопасност на движение по пътищата Спортен календар Училищна програма за целодневна организация на учебния ден Мерки за повишаване качеството на образованието Програма за превенция на ранното напу

 

Годишният план на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2020/2021 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Годишен план за дейността на ОУ Христо ботев-min_compressed_compressed-compressed (pdf.io).pdf

 

 

План-програма за действие 2021г. за безопасност на движение по пътищата може да бъде изтеглен от линка по-долу:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План БДП Христо Ботев с. Левка-converted.pdf

 

 

Спортният календар на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2020/2021 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/спортен календар 2020-2021.pdf

 

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден  - 2020/2021 уч. г. на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/програма цдо (pdf.io).pdf

 

Мерки за повишаване качеството на образованието на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :


http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/мерки за повишав на кач-то (pdf.io).pdf

 

 

Програма ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМA на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по -долу :

 

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите обр система (pdf.io).pdf

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици (pdf.io).pdf

 

 

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet.pdf

 

 

Правила за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID 19

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/мерки COVID 19-compressed.pdf

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка