Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Документи

 

Годишният план на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2021/2022 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

 

 

План-програма за действие 2021г. за безопасност на движение по пътищата може да бъде изтеглен от линка по-долу:

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/План БДП Христо Ботев с. Левка-converted.pdf

 

 

Спортният календар на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка за 2021/2022 уч. г. може да бъде изтеглен от линка по - долу: 

 

 

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден  - 2021/2022 уч. г. на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка

 

 

Мерки за повишаване качеството на образованието на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :


http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/мерки за повишав на кач-то (pdf.io).pdf

 

 

Програма ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМA на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по -долу :

 

 http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите обр система (pdf.io).pdf

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ОУ 'Христо Ботев', с. Левка може да бъде изтеглена от линка по - долу :

 

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици (pdf.io).pdf

 

 

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019г.

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/otchet.pdf

 

 

Правила за работа на системата на училищното образование през 2021/2022 година в условията на COVID 19

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/мерки COVID 19-compressed.pdf

 

 

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка