Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ“РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ“

24.06.2020

На 20.05.2020г. стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.006-0002-C01 „Равен шанс за всички“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца и е с бюджет 196 139.22 лв. Водеща организация е Първо основно училище“ Иван Вазов“ гр. Свиленград ,а партньор е Основно училище “Христо Ботев“ с. Левка.

По проекта ще се реализират следните дейности:

1.В Първо основно училище „Иван Вазов“ ще се създадат: клуб по приложни науки “Млад природолюбител“ и клуб “Родолюбие“, чествания на празници и празнични събития от културния календар на училището, организиране и провеждане на 4 детски лагери по интереси.

2.В ОУ “Христо Ботев“ ще се създадат :клуб “Млад биолог“, група по народни танци, клуб „Аз обичам да чета“, клуб „Спорт и здраве", чествания на празници и празнични събития от културния календар на училището, организиране и провеждане на 1 детски лагери по интереси.

Проектът има за цел да подобридостъпа до качествено образование и да повиши броя на успешно интегрираните чрез включване в образователни дейности на ученици от маргинализирани групи/включително роми/.

Дейностите ,които са заложени са свързани с намаляване на броя на отпадащите и преждевременно напусналите училище; подпомагане на децата от маргинализираните общности да постигнат пълноценна социализация и творческа реализация чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и засилване на желанието и мотивацията на учениците да участват в образователния процес, преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различия; провокиране и създаване на траен интерес към опознаване и съхраняване и развиване на културната си идентичност на учениците от маргинализираните групи.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка