Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

ОБЯВА Образователен медиатор за учебната 2020/2021

10.09.2020

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ"Христо Ботев" с.Левка обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2020/2021 година

http://www.ouhristobotev-levka.com/upload/uploaded_files/Обява образователен медиатор.pdf

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка