Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID19

Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID19

1.Спазване на общите здравни мерки.

2.Носене на лични предпазни средства ( маски или шлемове)

Носенето на маска или шлем е задължително:

  • В общите закрити части на учебната сграда- предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая  и столова  (освен при хранене)- за всички ученици;
  • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащите здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

  • Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. 
  • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
  • Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
  • Защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
  • След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
  • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;

3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при движение в коридорите, посещение на санитарните помещения и по време на междучасията;

4. Да не споделят общи предмети или храна;

5. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене;

6. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);

7. Стриктно спазване на лична хигиена.

  • Старателно измиване на ръцете:

       – когато са видимо замърсени;
          – след кихане или кашляне;
          – преди хранене;
          – след ползване на тоалетна;
         – при непосредствен контакт с неразположен ученик или учител.

Ръцете се мият 20 секунди със сапун.
При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;
Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка