Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проект “Равен шанс за всички“

 

 

 

 Проект BG05M2OP001-3.006-0002“Равен шанс за всички“  финансиран от  Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бенефициент : Първо основно училище „Иван Вазов”

Договор№BG05M2OP001-3.006-0002

Стойност: 196 139, 22 лева, от които 166 718,33 лева европейско и 29 420,889 лева национално финансиране.

Период на изпълнение: от 18.05.2020г. до 18.05.2022г.

 

 

 

1.Клубове и групи

-Клуб“Аз обичам да чета“ – 10 ученици от IIIV клас

 -Клуб“Спорт и здраве“ – 14 ученици от IIVII клас

 -Клуб“Млад биолог“   - 20 ученици от V- VII клас

 -Група „Народни танци“ – 15 ученици от IV клас

 

 

2.Ръководители на клубовете и групите

- Клуб“Аз обичам да чета“ – с ръководител Антоанета Илчева

 - Клуб“Спорт и здраве“ – с ръководител Росен Николов

 - Клуб“Млад биолог“   - -с ръководител Елена Михалева

 - Група „Народни танци“ – с ръководител Евелина Къналиева

 

 

Проект  BG05M20P001--3.006 -0002„Равен шанс за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.

 

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка