Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , чието изпълнение стартира на 16 май 2019г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет:”Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активно участие, и по-добра пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет: „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните  общности, включително роми”

      Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Продължителността на проекта е 30 месеца.

 

 

През учебната 2019/2020 г. по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е сформирана една група с осем деца на шестгодишна възраст. Ръководител на групата е Мария Теодошева.

 

 

През учебната 2020/2021 г. по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е сформирана една група с осем деца на шестгодишна възраст. Ръководител на групата е Мария Теодошева.

 

 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка