Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Прием 2022/2023 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование, чл.41, ал.1, чл.42, чл.43 и чл.44, ал.1 от Наредба№10 за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заседание на Обществения съвет към    ОУ “Христо Ботев“, проведено на 10.03.2022г./ протокол №12/10.03.2021г с вх.№508/10.03.2022г./

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Със заповед на Директора  за учебната 2022/2023 г. е обявен  прием на една паралелка в 1. клас с максимален брой места, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеРодителите на учениците, които желаят да се обучават в  ОУ ”Христо Ботев, с. Левка, подават заявления по образец на училището по график.

При наличие на недостатъчен брой ученици в паралелката се допуска изключение  от минималния брой по реда на чл.68, ал.1,т.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование.

При наличие  на по-голям брой подадени заявления от максималния брой места и завишение по реда на чл.61, ал.4, т.2 се прилагат критерии и точкова система за прием на ученици в първи клас.

График на дейностите  

1.Срок за подаване на заявления на записване в трета възрастова група и 1 клас-до 31.05.2022г.

2.Обявяване на свободни места-до 13.06.2022г.

3.Срок за записване - от 03.06.2022г. до 15.09.2022г.

Необходими документи за записване

1.Заявление от родителите

2.Акт за раждане на детето

3.Удостоверение за завършена ПГ

4.Ако детето не е посещавало  ПГ/ПК-декларация от родителите, декларираща това обстоятелство.

Училищна комисия за приемане на заявление за прием в I клас и трета възрастова група

1. Христина Шидерова -ЗД по УД

2. Антоанета Илчева - старши учител, начален етап

3.Мария Теодошева- старши учител, ПГ

 

 

 

За учебната 2022/2023 г. ЦОУД

ЦОУД се предвижда за всички класове от I до VII клас, като броят на групите ще зависи от броя на учениците към 15.09.2022г.

 

 

 

 

 

 

.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка