Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

Прием 2021/2022 г.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование, чл.41, ал.1, чл.42, чл.43 и чл.44, ал.1 от Наредба№10 за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заседание на Обществения съвет към    ОУ “Христо Ботев“, проведено на 12.03.2020г./ протокол №4/12.03.2020г с вх.№225/12.03.2020г./

 

 

ПРИЕМ 1. КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

Със заповед на Директора  за учебната 2020/2021 г. е обявен  прием на една паралелка в 1. клас с максимален брой места, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеРодителите на учениците, които желаят да се обучават в  ОУ ”Христо Ботев, с. Левка, подават заявления по образец на училището по график.

При наличие на недостатъчен брой ученици в паралелката се допуска изключение  от минималния брой по реда на чл.68, ал.1,т.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование.

При наличие  на по-голям брой подадени заявления от максималния брой места и завишение по реда на чл.61, ал.4, т.2 се прилагат критерии и точкова система за прием на ученици в първи клас.

График на дейностите  

1.Срок за подаване на заявления на записване в ПГ и 1 клас-до 05.06.2020г.

2.Обявяване на свободни места-до 08.06.2020г. до 15.09.2020г.

3.Срок за записване - от 08.06.2020г. до 15.09.2020г.

Необходими документи за записване

1.Заявление от родителите

2.Акт за раждане на детето

3.Удостоверение за завършена ПГ

4.Ако детето не е посещавало  ПГ/ПК-декларация от родителите, декларираща това обстоятелство.

Училищна комисия за приемане на заявление за прием в I клас и ПГ

1.Стойчо Атанасов-ЗД по УД

2.Таня Арнаудова-учител, начален етап в ЦДО

3.Мария Теодошева- ст.учител ПГ

 

ПРИЕМ 5. КЛАС

За учебната 2020/2021 година да се осъществява прием на ученици в пети клас – една паралелка с максимален брой места, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Учениците, които завършват 4.клас през учебната 2019/2020г. продължават обучението си в 5. Клас.

Свободните места се обявяват в срок до 22.06.2020г.

Учениците от други учебни заведения, желаещи да продължат обучението си в ОУ“Христо Ботев“, с.Левка,  подават заявление по образец на училището.

При наличие на недостатъчен брой на ученици в паралелката се допуска изключение от минималния по реда на чл.68, ал.1, т.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

При наличие на по-голям брой подадени заявления от броя на свободните места, комисия класира учениците по изработени от нея критерии, утвърдени със заповед на Директора на училището, в срок до 15.09.2020г. или до запълване на  свободните места.

 

За учебната 2020/2021 г. ЦОУД

ЦОУД се предвижда за всички класове от I до VII клас, като броят на групите ще зависи от броя на учениците към 15.09.2020г.

 

 

 

 

 

 

.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка